CZ - Vysvětlení omezení a bezpečného používání polyuretanových produktů profesionálními a průmyslovými uživateli od 24. srpna 2023

Vážení obchodní partneři a profesionální | průmysloví uživatelé polyuretanových produktů Den Braven,

vzhledem k novinkám v evropské legislativě bychom vás chtěli upozornit na omezení, která se týkají bezpečného používání diisokyanátů profesionálními a průmyslovými uživateli. Rádi bychom vás provedli danou problematikou, abyste ji snadněji porozuměli. Také vám ukážeme, kde absolvovat příslušné odborné školení o bezpečném používání diisokyanátů.

Termín splnění je stanoven na 24. srpna 2023.

Co jsou to diisokyanáty?

Diisokyanáty jsou látky, které mají při kontaktu dráždivý účinek na dýchací cesty a kůži. Používají se v celé řadě odvětví a aplikací, především k výrobě polyuretanových hmot, jako jsou pěny, tmely, lepidla nebo nátěry. Nejčastější formou expozice je inhalace výparů a přímý kontakt s nechráněnou pokožkou aplikátora. Při práci s polyuretanovými hmotami lze očekávat jejich koncetraci ve vzduchu, zvláště v kombinaci s nepříliš účinným odvětráváním.
Již od roku 2020 jsou diisokyanáty zahrnuty do seznamu látek podléhajících omezením. V roce 2023 končí přechodné období pro realizaci opatření při jejich zacházení. Cílem Nařízení EU 2020/1149 je ochrana zdraví a snížení zdravotních rizik při aplikaci profesionálními | průmyslovými pracovníky používající výrobky s obsahem diisokyanátů ve směsi v koncentraci nad 0,1 %. Od 24. 8. 2023 mají všichni pracovníci v provozech, kde hrozí riziko expozice danou látkou, povinnost absolvovat školení pro bezpečné používání diisokyanátů.

Existují produktové alternativy bez školení?

Ano, existují. V případě tmelů a lepidel lze snadno přejít na alternativy v podobě MS polymerů. Typickými zástupci jsou Mamut glue HIGH TACK nebo Mamut Glue CRYSTAL. Pracovníci v oblasti tmelů průmyslových podlah pak ocení MS SEAL 50 Hybridní tmel na podlahy nebo MS SEAL 25 Hybridní tmel na podlahy.
Pokud se rozhodnete přejít na nové materiály, není bezpečnostní školení potřeba. Navíc MS polymery oproti polyuretanům mají spoustu dalších  výhod a benefitů, které by vydaly na další samostatný článek. Více ZDE.

V oblasti polyuretanových pěn alternativy zatím nejsou dostupné. V takovém případě je třeba absolvovat odbornou přípravu. Návod na spuštění školícího programu najdete níže.

S Den Braven máte školení zdarma

Kurzy a školení na webu safeusediisocyanates.eu jsou placené, ale díky spolupráci se společností Den Braven můžete získat  potřebné školení vedené oficiálně pod kódem 048, které je určeno profesionálním a průmyslovým spotřebitelům zcela zdarma. Např. jste-li pracovník ve stavebnictví nebo pracovník nanášení lepidel a tmelů v průmyslovém prostředí, je tento poukaz právě pro vás.

Při registraci stačí použít následující slevový kód: FEICA_21_G

Jak se odborně připravit?

  1. Navštivte stránky se školením

Přejděte na web https://safeusediisocyanates.eu/ nebo klikněte na zelené tlačítko „OTEVŘÍT ŠKOLENÍ“ v dolní části stránky. Předtím ale věnujte pozornost dalším bodům návodu. Popíšeme vám, jaké školení si vybrat a jak se do něj přihlásit. 

Poznámka: V době vydání tohoto příspěvku je k dispozici jen omezené množství jazykových verzí a náš návod vychází z anglické verze.

  1. Klikněte na tlačítko SELF E-LEARNING

Po otevření registračního portálu klikněte hned na první tlačítko na stránce s nápisem „SELF E-LEARNING“. Jde o první modrý obdélník pod úvodním obrázkem.

  1. Vyberte typ školení

Na další stránce se vám zobrazí nabídka různých typů školení. Hned v prvním odstavci s názvem Book a Self-eLearning najdete modré tlačítko s nápisem „BOOK A WEB-BASED TRAINING“. Klikněte na něj a pokračujte na další krok.

  1. Vyberte zaměření kurzu

Na této stránce vyberte zakliknutím druhou dlaždici s obrázkem PU pěny, tmelu a lepidla pod názvem „ADHESIVES AND SEALANTS“. Pokud je dlaždice správně označená, objeví se v jejím pravém horním rohu modrá tečka.

Sjeďte na stránce úplně dolů a klikněte na konkrétní kurz, který se týká vašeho zaměření. V drtivé většině to bude „048 Professional Application of adhesives and sealants / Small packaging at ambient temperature„. Stránka odešle údaje a zobrazí další krok.

  1. Potvrďte registraci

Klikněte na tlačítko „REGISTER“ v horní části stránky a doplňte všechny identifikační údaje do připraveného formuláře. Nezapomeňte dole odsouhlasit zpracování osobních údajů a obchodní podmínky. Pak už jen stačí kliknout na tlačítko “NEXT”.

  1. Vložte slevový kód a získejte školení zdarma

V tomto kroku objednávky jste vyzváni k platbě za školení. Do pole pod nápisem VOUCHER jednoduše zkopírujte slevový kupón od Den Braven. Jakmile kliknete kamkoliv mimo zadávací pole, můžete si všimnout, že se celková cena školení změnila na 0 EUR.

Slevový kód: FEICA_21_G

  1. Pokračujte na školení

Pokračujte na školení modrým tlačítkem “NEXT” a na další stránce potvrďte objednávku tlačítkem “CONFIRM AND CHECK OUT”.

  1. Absolvujte webinář

Systém vás nyní provede školením o bezpečném používání diisokynanátů. Po absolvování webináře budete systémem vyzváni k zodpovězení testovacích otázek. Jako doklad o splnění testu obdržíte certifikát, který vám přijde na e-mailovou adresu zadanou při registraci.

Jaká je platnost vydaného certifikátu?

Platnost získaného certifikátu je časově omezena na pět let, systém vás včas vyzve k jeho obnovení s dostatečným předstihem. Výzva k novému vyplnění testu vám opět přijde e-mailem.

Pro koho je certifikát vhodný?

Povinný je samozřejmě pro všechny pracovníky, kteří ve výrobě nebo v terénu aplikují PU pěny, tmely, lepidla nebo nátěry s obsahem diisokyanátů ve směsi v koncentraci nad 0,1 %. Doporučujeme ale, aby tento webinář a následný test podstoupili i další pracovníci, kteří mohou s produkty obsahující diisokyanáty, jako např. PU pěny, lepidla a tmely pracovat, a to i jen příležitostně. Např. vývojoví pracovníci, promotéři nebo nadřízení těchto pracovníků.

Další podrobné informace

Bylo vám něco nesrozumitelné?

Pokud jste při svém studiu narazili na jakoukoliv nejasnost, nebo se chcete další informace, napište svůj dotaz či připomínku na EHS manažera, p. Ing. Kamila Šmidáka,  smidak@denbraven.cz nebo přímo volejte na +420 606 738 445.

Rádi vám zodpovíme vaše dotazy ohledně problematiky legislativy diisokyanátů.


AT - Explanation of the limitations and safe use of polyurethane products by professional and industrial users from 24 August 2023

Dear business partners and professional | industrial users of Den Braven polyurethane products,

Due to new developments in European legislation, we would like to draw your attention to the restrictions concerning the safe use of diisocyanates by professional and industrial users. We would like to guide you through the issue so that you can understand it more easily. We will also show you where to take the relevant professional training on the safe use of diisocyanates.

The deadline for compliance is 24 August 2023.

What are diisocyanates?

Diisocyanates are substances that have an irritating effect on the respiratory tract and skin on contact. They are used in a wide range of industries and applications, primarily to produce polyurethane materials such as foams, sealants, adhesives or coatings. The most common form of exposure is inhalation of vapours and direct contact with unprotected skin of the applicator. Airborne concentrations can be expected when working with polyurethane compounds, especially in combination with not very effective ventilation.
As of 2020, diisocyanates are already included in the list of restricted substances. The transitional period for the implementation of measures for their treatment ends in 2023. The aim of EU Regulation 2020/1149 is to protect health and reduce health risks in the application by professional | industrial workers using products containing diisocyanates in a mixture in concentrations above 0.1%. From 24 August 2023, all workers in establishments where there is a risk of exposure to the substance are required to undergo training for the safe use of diisocyanates.

Are there product alternatives without training?

Yes, there are. In the case of sealants and adhesives, it is easy to switch to alternatives in the form of MS polymers. Typical representatives are Mamut glue HIGH TACK or Mamut Glue CRYSTAL. Industrial floor sealers will appreciate MS SEAL 50 Hybrid Floor Sealer or MS SEAL 25 Hybrid Floor Sealer.
If you decide to switch to new materials, no safety training is required. In addition, MS polymers have many other advantages and benefits over polyurethanes that would warrant another separate article. Read more HERE.

In the area of polyurethane foams, alternatives are not yet available. In this case, training is required. Instructions on how to start a training program can be found below.

Free training with Den Braven

Courses and training on safeusediisocyanates.eu are paid, but thanks to our partnership with Den Braven you can get the training you need, officially under the code 048, for professional and industrial consumers absolutely free of charge. For example, if you are a construction worker or a worker applying adhesives and sealants in an industrial environment, this voucher is for you.

When registering, simply use the following discount code: FEICA_21_G

How to prepare professionally?

Visit the training site
Go to https://safeusediisocyanates.eu/ or click on the green „OPEN TRAINING“ button at the bottom of the page. But before you do, pay attention to the other points in the instructions. We’ll describe what training to choose and how to enroll in it.

Note: At the time of publishing this post, only a limited number of language versions are available and our instructions are based on the English version.

Click on the SELF E-LEARNING button
When you open the registration portal, click on the very first button on the page that says „SELF E-LEARNING“. This is the first blue rectangle below the opening image.

Select the type of training
On the next page you will see a menu of different types of training. In the very first paragraph titled Book a Self-eLearning you will find a blue button that says „BOOK A WEB-BASED TRAINING“. Click on it and continue to the next step.

Select the focus of the course
On this page, select the second tile with the picture of PU foam, sealant and adhesive under the title „ADHESIVES AND SEALANTS“ by clicking on it. If the tile is correctly labeled, a blue dot will appear in the upper right corner of the tile.

Scroll all the way down the page and click on the specific course that applies to your focus. Overwhelmingly, this will be „048 Professional Application of adhesives and sealants / Small packaging at ambient temperature“. The page will submit the information and display the next step.

Confirm your registration
Click on the „REGISTER“ button at the top of the page and fill in all the identification information in the form provided. Do not forget to agree to the processing of personal data and terms and conditions at the bottom. Then just click on the „NEXT“ button.

Enter the discount code and get free training
At this step of the order you are asked to pay for the training. Simply copy the Den Braven discount coupon code into the box below the VOUCHER label. Once you click anywhere outside the input box, you may notice that the total price of the training has changed to 0 EUR.

FEICA_21_G

Continue to the training
Continue to the training by clicking the blue „NEXT“ button and on the next page confirm your order by clicking „CONFIRM AND CHECK OUT“.

Take the webinar
The system will now guide you through training on the safe use of diisocyanates. After completing the webinar, you will be prompted by the system to answer test questions. As proof of passing the test, you will receive a certificate that will be sent to the email address you provided during registration.

What is the validity of the issued certificate?

The validity of the certificate is limited to five years, and the system will prompt you to renew it well in advance. You will again be sent an e-mail with the invitation to complete the test again.

Who is the certificate suitable for?

It is, of course, mandatory for all workers who apply PU foams, sealants, adhesives or coatings with a diisocyanate content in the mixture of more than 0.1%. However, we recommend that this webinar and the subsequent test be taken by other workers who may work with products containing diisocyanates, such as PU foams, adhesives and sealants, even occasionally. For example, development workers, promoters or supervisors of these workers.

Further detailed information

Restriction of diisocyanates under Commission Regulation (EU) 2020/1149 – SCHP CR
https://www.schp.cz/info/omezeni-diisokyanatu-podle-narizeni-komise-eu-2020-1149
PU Training :: Feica
https://www.feica.eu/our-projects/safe-use-diisocyanates
PUinfo :: Feica
https://www.feica.eu/PUinfo

Was there anything you didn't understand?

If you have encountered any ambiguity in your studies or would like further information, please email your question or comment to the EHS Manager, Mr. Ing. Kamil Šmidák, smidak@denbraven.cz or call directly at +420 606 738 445.

We will be happy to answer your questions about diisocyanate legislation.


DE - Explanation of the limitations and safe use of polyurethane products by professional and industrial users from 24 August 2023

Dear business partners and professional | industrial users of Den Braven polyurethane products,

Due to new developments in European legislation, we would like to draw your attention to the restrictions concerning the safe use of diisocyanates by professional and industrial users. We would like to guide you through the issue so that you can understand it more easily. We will also show you where to take the relevant professional training on the safe use of diisocyanates.

The deadline for compliance is 24 August 2023.

What are diisocyanates?

Diisocyanates are substances that have an irritating effect on the respiratory tract and skin on contact. They are used in a wide range of industries and applications, primarily to produce polyurethane materials such as foams, sealants, adhesives or coatings. The most common form of exposure is inhalation of vapours and direct contact with unprotected skin of the applicator. Airborne concentrations can be expected when working with polyurethane compounds, especially in combination with not very effective ventilation.
As of 2020, diisocyanates are already included in the list of restricted substances. The transitional period for the implementation of measures for their treatment ends in 2023. The aim of EU Regulation 2020/1149 is to protect health and reduce health risks in the application by professional | industrial workers using products containing diisocyanates in a mixture in concentrations above 0.1%. From 24 August 2023, all workers in establishments where there is a risk of exposure to the substance are required to undergo training for the safe use of diisocyanates.

Are there product alternatives without training?

Yes, there are. In the case of sealants and adhesives, it is easy to switch to alternatives in the form of MS polymers. Typical representatives are Mamut glue HIGH TACK or Mamut Glue CRYSTAL. Industrial floor sealers will appreciate MS SEAL 50 Hybrid Floor Sealer or MS SEAL 25 Hybrid Floor Sealer.
If you decide to switch to new materials, no safety training is required. In addition, MS polymers have many other advantages and benefits over polyurethanes that would warrant another separate article. Read more HERE.

In the area of polyurethane foams, alternatives are not yet available. In this case, training is required. Instructions on how to start a training program can be found below.

Free training with Den Braven

Courses and training on safeusediisocyanates.eu are paid, but thanks to our partnership with Den Braven you can get the training you need, officially under the code 048, for professional and industrial consumers absolutely free of charge. For example, if you are a construction worker or a worker applying adhesives and sealants in an industrial environment, this voucher is for you.

When registering, simply use the following discount code: FEICA_21_G

How to prepare professionally?

Visit the training site
Go to https://safeusediisocyanates.eu/ or click on the green „OPEN TRAINING“ button at the bottom of the page. But before you do, pay attention to the other points in the instructions. We’ll describe what training to choose and how to enroll in it.

Note: At the time of publishing this post, only a limited number of language versions are available and our instructions are based on the English version.

Click on the SELF E-LEARNING button
When you open the registration portal, click on the very first button on the page that says „SELF E-LEARNING“. This is the first blue rectangle below the opening image.

Select the type of training
On the next page you will see a menu of different types of training. In the very first paragraph titled Book a Self-eLearning you will find a blue button that says „BOOK A WEB-BASED TRAINING“. Click on it and continue to the next step.

Select the focus of the course
On this page, select the second tile with the picture of PU foam, sealant and adhesive under the title „ADHESIVES AND SEALANTS“ by clicking on it. If the tile is correctly labeled, a blue dot will appear in the upper right corner of the tile.

Scroll all the way down the page and click on the specific course that applies to your focus. Overwhelmingly, this will be „048 Professional Application of adhesives and sealants / Small packaging at ambient temperature“. The page will submit the information and display the next step.

Confirm your registration
Click on the „REGISTER“ button at the top of the page and fill in all the identification information in the form provided. Do not forget to agree to the processing of personal data and terms and conditions at the bottom. Then just click on the „NEXT“ button.

Enter the discount code and get free training
At this step of the order you are asked to pay for the training. Simply copy the Den Braven discount coupon code into the box below the VOUCHER label. Once you click anywhere outside the input box, you may notice that the total price of the training has changed to 0 EUR.

FEICA_21_G

Continue to the training
Continue to the training by clicking the blue „NEXT“ button and on the next page confirm your order by clicking „CONFIRM AND CHECK OUT“.

Take the webinar
The system will now guide you through training on the safe use of diisocyanates. After completing the webinar, you will be prompted by the system to answer test questions. As proof of passing the test, you will receive a certificate that will be sent to the email address you provided during registration.

What is the validity of the issued certificate?

The validity of the certificate is limited to five years, and the system will prompt you to renew it well in advance. You will again be sent an e-mail with the invitation to complete the test again.

Who is the certificate suitable for?

It is, of course, mandatory for all workers who apply PU foams, sealants, adhesives or coatings with a diisocyanate content in the mixture of more than 0.1%. However, we recommend that this webinar and the subsequent test be taken by other workers who may work with products containing diisocyanates, such as PU foams, adhesives and sealants, even occasionally. For example, development workers, promoters or supervisors of these workers.

Further detailed information

Restriction of diisocyanates under Commission Regulation (EU) 2020/1149 – SCHP CR
https://www.schp.cz/info/omezeni-diisokyanatu-podle-narizeni-komise-eu-2020-1149
PU Training :: Feica
https://www.feica.eu/our-projects/safe-use-diisocyanates
PUinfo :: Feica
https://www.feica.eu/PUinfo

Was there anything you didn't understand?

If you have encountered any ambiguity in your studies or would like further information, please email your question or comment to the EHS Manager, Mr. Ing. Kamil Šmidák, smidak@denbraven.cz or call directly at +420 606 738 445.

We will be happy to answer your questions about diisocyanate legislation.